Privacyverklaring2018-12-19T10:14:12+00:00

Privacyverklaring

Greening Lease

Dit is de privacyverklaring van Greening Energy Lease Solutions B.V. (opererend onder de handelsnamen Greening Lease en Greening Finance) en haar dochterondernemingen Greening Lease Projects 1 B.V. en Greening Lease Projects 2 B.V., hierna ook: “Greening Finance”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Greening Finance.

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de relatie die u met Greening Finance heeft.

Zo verwerken wij persoonsgegevens van klanten en relaties voor marketing doeleinden, zoals voor het sturen van e-mails en brieven met informatie over onze producten, diensten, aanbiedingen, acties, reviews en klanttevredenheidsonderzoeken.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van geïnteresseerden – als die zich daarvoor expliciet hebben aangemeld – voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven.

Als u of uw organisatie een financieringsrelatie met Greening Finance heeft, of bij ons een financieringsaanvraag doet, verwerken wij persoonsgegevens voor het beoordelen van de aanvraag en het registreren en afwikkelen van de met u of voor u met een derde partij afgesloten financieringsovereenkomst.

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om (elektronische) bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om financieringsaanvragen te kunnen beoordelen
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Voor het registreren, beheren, controleren, incasseren en afwikkelen van een met u of voor u met derden afgesloten financieringsovereenkomst, het afleggen van verklaringen over bevoegdheden van betrokkenen en het vastleggen van de bijbehorende audit trail (logging)
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • Uw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
 • Ons commerciële belang om een goede beoordeling te kunnen maken van de kredietwaardigheid van (potentiële) klanten.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige fin. gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de administratie Zolang u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden) Zolang als u het account hebt
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen). Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Social Media log in gegevens Tot 1 jaar na het laatste websitebezoek
Correspondentie Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
IP adres Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie over surfgedrag Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Cookie ID´s Kijk in onze cookieverklaring
Reviews Zolang de review relevant is.
Locatiegegevens Tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.
Informatie over credit checks Tot 6 maanden na uw laatste aanvraag.
Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten “beperken”;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machine leesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Greening Energy Lease Solutions B.V.

Postbus 59596, 1040LB Amsterdam

Telefoon: 020 – 615 7000

Email: info@greeninglease.com

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 23 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door als uw email adres bij ons bekend is een e-mail te sturen.